strony PŻK

Artykuły Open Access

 

Wszyscy zainteresowani czytelnicy mogą czytać, zgrywać i/lub drukować każdy artykuł dostępny w Open Access, bez wymaganej subskrypcji czasopisma. Artykuły te są wyróznione.

Koszt artykułu Open Acces do zamieszczenia w naszym czasopiśmie to 1000 zł netto. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy.

Kontakt

Kontakt Kontakt Kontakt

Regulamin nadsyłania i publikowania prac

Regulamin prac

Czasopismo “Postępy Żywienia Klinicznego” publikuje artykuły naukowe oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, opracowania edukacyjne, doniesienia wstępne, streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich, sprawozdania ze zjazdów naukowych, komunikaty redakcyjne,oceny książek medycznych, polemiki, artykuły redakcyjne, informacje o szkoleniach i konferencjach naukowych, informacje o lekach, informacje o specjalistycznym sprzęcie medycznym, wytyczne, streszczenia pracy zagranicznej oraz pełne teksty z prasy zagranicznej.

Do druku kwalifikowane są prace pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów.

Prace zakwalifikowane są poddawane korekcie redakcyjnej uzgadnianej z autorem.

Prawa autorskie muszą być potwierdzone podpisem wszystkich autorów pod oświadczeniem następującej treści:

„Oświadczam, że artykuł jest moim oryginalnym dziełem i nie narusza praw autorskich innych osób, nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany redakcji innego czasopisma. Po jego publikacji prawa autorskie przekazuję redakcji Postępów Żywienia Klinicznego. „

Prace w języku polskim lub angielskim należy przesyłać w dwóch egzemplarzach wydruku wraz z wersją elektroniczną (z rozszerzeniem .odt (OpenOffice) .doc lub .docx dla tekstu oraz rycin z rozszerzeniem tiff, jpg, pdf).

Układ pracy:

Imię i nazwisko autora/ów,
Tytuł pracy,
Nazwa ośrodka, w którym praca została wykonana,
Imię i nazwisko kierownika ośrodka wraz z tytułem,
Tekst pracy wraz z tabelami i rycinami oraz piśmiennictwem,
Streszczenie w języku polskim i angielskim (max 1 strona A4 lub 200 słów] wraz z 3-5 słowami kluczowymi [wg listy Medical Subjects Headings, Index Medicus].

Piśmiennictwo (wg normy PN-ISO-690) należy przygotować wg kolejności cytowania w tekście artykułu.
Przy cytowaniu prac zbiorowych należy wpisać nazwisko oraz inicjały imion wszystkich autorów. Kolejno podajemy tytuł pracy, tytuł czasopisma, miejsce wydania, wydawca, rok, tom, strony od-do, ISBN/ISSN zgodnie ze schematem:

1. Carson CC III, Segura JW, Greene LF. Clinical importance of microhematuria. JAMA 1979; 241: 149-50

Opis książki - forma podstawowa

Nazwisko autora Imię . Tytuł książki . Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz, etc.) . Numer tomu i jego tytuł (w opisie poj. tomu) . Miejsce wydania : Wydawca , rok wydania . Nazwa serii i nr tomu w serii . ISBN Numer ISBN

Opis książki - forma skrócona - Dopuszczalna jest forma skrócona, która wystarcza do opisu większości prac (nie nadaje się do dzieł wielotomowych).

Nazwisko autora Inicjał imienia . Tytuł książki . Miejsce wydania : Wydawca , rok wydania . Numer ISBN .

Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko autora artykułu Imię . Tytuł artykułu . W: Tytuł książki . Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz, etc.) . Numer tomu i jego tytuł . Miejsce wydania : Wydawca , rok wydania . s. strony .

Artykuły w czasopismach

Nazwisko autora artykułu Imię . Tytuł artykułu . Tytuł czasopisma . rok wydania , numer czasopisma , s. strony .

Recenzje

Nazwisko autora książki recenzowanej Imię . Tytuł książki recenzowanej . Miejsce wydania rok wydania . Rec. Nazwisko autora recenzji Imię . Tytuł recenzji . Tytuł czasopisma . rok wydania , numer czasopisma , s. strony .

Strona internetowa

Tytuł artykułu . [online] Miejsce publikacji : Instytucja sprawcza [dostęp data ostatniego dostępu ]. Dostępny w Internecie: adres URL

 

Ponadto bardzo prosimy o adres do korespondencji, tel./fax, e-mail, ewentualnie numer telefonu komórkowego Autora pracy na wypadek pytań i poprawek.

 

fl-pl

Zapora ghostwriting

1. Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia (poprzez złożenie oświadczenia):

- wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);

- informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

- przy opracowaniach współautorskich – szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach „ghostwriting” („guest authorship”) oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).

 fl-en

Ghostwriting

1 Author / authors of the publication are required to disclose (by declaration):

- The contribution of each individual in the formation of publications (indicating affiliation and contribution, that tell you who is the author of the concept, principles, methods, protocol, etc. used in the preparation of the publication);

- Information about the sources of funding of publications, contribution to research institutions, associations and other entities;

- The co-author publications - estimated (in%) contribution to the work of individual authors.

2 The editors reserve the right to collect and store all the information about the detected cases of "ghostwriting" ("guest authorship") and their transfer to the relevant parties (authors employing institutions, scientific societies, editors of scientific publications).

Procedura recenzowania

fl-pl

 

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  • Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego,
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;

 

fl-en

Reviewing procedure

  • To assesseach publicationrefers toat leasttwoindependent reviewersfrom outside theresearch unitaffiliated totheauthor'spublications
  • The authoror authorsof publications andreviewers do notknow theiridentity(double-blind reviewprocess), and inother casesReviewersign a declarationof no conflictof interest, buta conflict of interestshall be deemed totake placebetween thereviewerand the author ofdirectpersonal relationships(in particular therelationshiptothe second degree,a marriage),reporting relationshipsordirectprofessionalscientific collaborationover the last twoyears preceding theyear of preparationreviews
  • Reviewcontainsexplicitwrittenrequestfortheadmissionwas reviewedscientific articlesfor publicationorrejection,
  • Eligibility criteriaor rejecta possibleformof publications andreviewsaremade publicon the websiteorin themagazineevery issueof a scientific journal,
  • The namesof reviewersindividual publicationsoreditions ofscientific journalsnumbersare notdisclosed;

 

 

fl-pl

Postępy Żywienia Klinicznego są oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, wydawanym od 2006 roku.
Dedykowane jest głównie lekarzom  specjalistom, pielęgniarkom, farmaceutom i dietetykom zajmującymi się na co dzień problematyką związaną z żywieniem pozajelitowym, dojelitowym i metabolizmem.

Cele czasopisma są tożsame z celami PTŻPiD i należą do nich: szerzenie wiedzy z zakresu żywienia pozajelitowego, dojelitowego (żywienia klinicznego) i metabolizmu, systematyczne informowanie o postępach nauki pracowników ochrony zdrowia i innych osób związanych z  tematyką leczenia żywieniowego. Ponadto poprzez swój profil  zachęca pracowników ochrony zdrowia do podjęcia pracy naukowej.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: MNiSW (5 pkt), wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) 64.93 pkt.

 

fl-en

Advances in Clinical Nutrition is the official journal of the Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism (POLSPEN) - the biggest and the oldest Polish society for clinical nutrition and metabolism, published since 2006.
Dedicated mainly to specialist doctors, nurses, pharmacists and nutritionists dealing with every day problems associated with parenteral nutrition, enteral and metabolism.

The objectives of the journal are the same PTŻPiD and objectives include: raising awareness in the field of parenteral nutrition, enteral (clinical nutrition) and metabolism, regular information on the progress of science health care workers and other people associated with the subject of nutritional therapy. In addition, through its profile encourages health workers to undertake scientific work.

This journal is indexed in the following databases: MNiSW (5 points), Index Copernicus Value 64.93 points.

redakcja czasopisma Postępy Żywienia Klinicznego

Redaktor Honorowy (Honorary Editor)

Stanley J. Dudrick
Departament of Surgery
St. Mary's Hospital/Yale University
School of Medicine;
56 Franklin Street, 06706 Waterbury, CT, USA

Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki 
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego (WUM)

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)

Małgorzata Łyszkowska
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narzadów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
04-730 Warszawa,
Aleja Dzieci Polskich 20
Tel. 22-8151431, fax 22-8151450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zastępcy Redaktora Naczelnego (Associate Editors)

Teresa Korta
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-098 Warszawa
tel. 22 599 23 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Stanisław Kłęk
Szpital Specjalistyczny w Skawinie,
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretarz Redakcji (Managing Editor)
Małgorzata Misiak
Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
02-781 Warszawa
ul. W. Pileckiego 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redaktorzy Statystyczni (Statistic Editors)

dr med. Aleksander Gałaś,
Katedra Epidemiologii i Medycyny
Zapobiegawczej,
Pracownia Epodemiologii Żywienia
31-034 Kraków, ul. Kopernika 7

Redaktorzy Tematyczni (Section Editors)

Dietetyka:
Wiesława Łysiak-Szydłowska, Gdańsk

Farmacja:
Alina Górecka, Poznań

Żywienie kliniczne:

Kinga Szczepanek, Kraków

Redaktorzy językowi

Język polski:
Hanna Kiszka, Kraków

Język angielski:
Alastair Forbes, Londyn (W. Brytania)

Rada Naukowa (Editorial Board)

Michael Chourdakis, Saloniki (Grecja)
Kubilay Demirag, Izmir (Turcja)
Jan Dzieniszewski, Warszawa
Danuta Dzierżanowska, Warszawa
Stanley J. Dudrick, New Haven (Stany Zjednoczone)
Alastair Forbes, Londyn (W. Brytania)
Ryoji Fukushima, Jokohama (Japonia)
Stanisław Głuszek, Kielce
Marian Grzymisławski, Poznań
Mette Holst, Aalborg (Dania)
Waleria Hryniewicz, Warszawa
Oivind Irtun, Tomso (Norwegia)
Jan Kalacński, Oświęcim
Piotr Kaliciński Warszawa
Zbigniew Krzysztof Kamocki, Białystok
Gintautas Kekstas, Wilno (Litwa)
Bogusław Kędra, Białystok
Teresa Korta, Warszawa
Ireneusz W. Krasnodębski, Warszawa
Željko Krznarić, Zagrzeb (Chorwacja)
Jan Kulig, Kraków
Alessandro Laviano, Rzym (Włochy)
Miguel Leon-Sanz, Madryt (Hiszpania)
Wiesława Łysiak-Szydłowska, Gdańsk
Ainsley Malone, Columbus, Ohio (Stany Zjednoczone)
Jadwiga Mészáros, Warszawa
Rémy Meier, Liestal (Szwajcaria)
Ibolya Nyulasi, Victoria (Australia)
Marina Panisic, Belgrad (Serbia)
Hernik H. Rassmusen, Aalborg (Dania)
Jon Shaffer, Manchester (W. Brytania)
Maciej Słodkowski, Warszawa
Robert Słotwiński, Warszawa
Luboš Sobotka, Hradec Kralove (Czechy)
Andrzej Szawłowski, Warszawa
Bruno Szczygieł, Warszawa
Andrzej Ukleja, Weston (Stany Zjednoczone)
Geert Wanten, Nijmegen (Holandia)

Recenzenci (Reviewers)

Recenzenci wewnętrzni (Internal Reviewers):

Włodzimierz Cebulski, Warszawa
Alina Górecka, Poznań
Zbigniew Kamocki, Bisłystok
Stanisław Kłęk, Skawina
Teresa Korta, Warszawa
Wiesława Łysiak-Szydłowska, Gdańsk
Małgorzata Łyszkowska, Warszawa
Małgorzata Misiak, Warszawa
Piotr Paluszkiewicz, Lublin
Maciej Słodkowski, Warszawa
Kinga Szczepanek, Kraków

Recenzenci zewnętrzni (ExternalReviewers):

Adam Jirka, Praga (Francja)
Triin Jakobson (Tartuu, Estonia)
Marlena Jakubczyk, Bydgoszcz
Tomasz Jaworski, Lublin
Andrius Klimasauskas, Wilno (Litwa)
Piotr Małkowski, Warszawa
Konrad Matysiak, Poznań
Mehmet Uyar (Izmir, Turcja)
Kalliopi Anna Poulia (Ateny, Grecja)
Jacek Sobocki, Warszawa
Kinga Szczepanek, Kraków
Piotr Szybiński, Skawina
Andrzej Ukleja, Weston (USA)
Bogdan Jan Zalewski, Białystok

 

 

 

 

 Dla reklamodawców

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść 

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść

treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies: W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityka Cookies.

Akceptuję cookies na tej stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies