Procedura recenzowania

fl-pl

 

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  • Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego,
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;

 

fl-en

Reviewing procedure

  • To assesseach publicationrefers toat leasttwoindependent reviewersfrom outside theresearch unitaffiliated totheauthor'spublications
  • The authoror authorsof publications andreviewers do notknow theiridentity(double-blind reviewprocess), and inother casesReviewersign a declarationof no conflictof interest, buta conflict of interestshall be deemed totake placebetween thereviewerand the author ofdirectpersonal relationships(in particular therelationshiptothe second degree,a marriage),reporting relationshipsordirectprofessionalscientific collaborationover the last twoyears preceding theyear of preparationreviews
  • Reviewcontainsexplicitwrittenrequestfortheadmissionwas reviewedscientific articlesfor publicationorrejection,
  • Eligibility criteriaor rejecta possibleformof publications andreviewsaremade publicon the websiteorin themagazineevery issueof a scientific journal,
  • The namesof reviewersindividual publicationsoreditions ofscientific journalsnumbersare notdisclosed;

 

 

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies: W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityka Cookies.

Akceptuję cookies na tej stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies